Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

แรงงานไทยที่โมชาฟโอเฟอร์ ประเทศอิสราเอล

กิจการเลี้ยงปลาและทำสวนอินทผาลัมในอิสราเอล

ระบบการจ่ายน้ำในแปลงเกษตรของอิสราเอล

ฝ่ายแรงงานให้การช่วยเหลือคนงานไทยที่ถูกยิงจากฉนวนกาซ่า

คนงานไทยที่อิสราเอลถูกงูพิษกัดจนต้องเดินทางกลับประเทศไทย

ฝ่ายแรงงานอิสราเอลแก้ไขปัญหาการจ้างแรงงานไทยในโมชาฟอาคิตูฟ

ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานที่เมือง โอฟาคิม

TOP