Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการปิดเมืองทั่วประเทศที่เข้มงวด

ช่องทางการร้องเรียนสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอล

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Talmei Yosef

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Amioz

TOP