Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือสิทธิแรงงานต่างชาติในประเทศอิสราเอล

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการปิดเมืองทั่วประเทศที่เข้มงวด

ช่องทางการร้องเรียนสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอล

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Talmei Yosef

TOP