Skip to main content

หน้าหลัก

การปกครอง ประชากร

ประเทศอิสราเอลมีพื้นที่ทั้งหมด 28,000 ตารางกิโลเมตร มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ  มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ได้รับการเลือกตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรทุก 5 ปี โดยการลงคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ที่รับการเสนอชื่อ โดยต้องเป็นผู้ที่มีเกียรติภูมิ และทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ  

    – ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย

    – นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้นำรัฐบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทุก 4 ปี

    – รัฐสภา  (Knesset)  เป็นระบบสภาเดียว ประกอบด้วยสมาชิก 120 คน  มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาทุก  4  ปี

    – พรรคการเมือง มี 3 พรรคสำคัญ คือพรรคแรงงาน  พรรค  Likud  และพรรค Kadim


3026
TOP