Skip to main content

หน้าหลัก

การศึกษา

    การศึกษาภาคบังคับของอิสราเอลอยู่ระหว่างอายุ 5-18 ปี ส่วนเด็กอายุประมาณ 3-4 ปี จะอยู่ในโครงการศึกษาก่อนวัยเรียน เฉลี่ยการเข้ารับการศึกษาของประชาชน คือ 12.1 ปี 

    มหาวิทยาในอิสราเอลมีหลายแห่งที่ให้การศึกษาแขนงต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งยังเป็นสถาบันวิจัยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกวิทยาลัยต่างๆ เปิดสอนทั้งด้านวิชาการและอาชีวะ การวิจัยและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่กระทำกันอย่างจริงจังและก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งเป็นการชดเชยใหกับการขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติของอิสราเอล 


1244
TOP