Skip to main content

หน้าหลัก

สวัสดิการแรงงานไทย

สวัสดิการ

     นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีประกันสุขภาพ และประกันสังคมทุกคน เพื่อคุ้มครองกรณีป่วย ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ดี สำหรับ ผู้ที่หลบหนีทำงานอยู่ใน อส.นายจ้าง มักจะไม่ทำประกันสุขภาพและประกันสังคมให้ ซึ่งจะเป็นปัญหาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตลง

ภาษี

     แรงงานต่างชาติทุกคนต้องจ่ายภาษีรายได้ โดยนายจ้างเป็นผู้หักจากค่าจ้างทุกเดือน ระหว่าง 210-853 เชคเกล ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน หากมีรายได้มาก ต้องจ่ายภาษีรายได้มากตามส่วน

ค่าสวัสดิการ

     นายจ้างต้องจ่ายค่าสวัสดิการแก่ลูกจ้างปีละประมาณ 3,226 เชคเกล ดังนี้

เงินรางวัลประจำปี 

     ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีๆ ละ 5 วัน และได้รับค่าสวัสดิการ 1,482.50 เชคเกล

 

     นายจ้างที่หักภาษีเต็มในปีที่สองต้องจ่ายค่าสวัสดิการ ปีละ 3,226 เชคเกล ให้แก่ลูกจ้างด้วย

นายจ้างต้องจัดทำใบจ่ายเงินเดือนที่แสดงรายละเอียดค่าจ้างค่าล่วงเวลา การหักเงินและอื่นๆ ให้แก่ลูกจ้างด้วย

     นายจ้าง/บริษัทจัดหางาน ไม่มีอำนาจส่งแรงงานกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ขอให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือหากถูกส่งกลับ

หากท่านไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางการอิสราเอลกำหนด เมื่อท่านเดินทางกลับถึงประเทศไทย สามารถไปร้องทุกข์ให้บริษัทจัดหางานที่จัดส่งท่านรับผิดชอบได้ โดยไปร้องทุกข์ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัดหรือที่คณะทำงานปราบปรามการหลอกลวงคนงานไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงานฯ ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม. โทร. 0-2245-1025


3820
TOP