Skip to main content

หน้าหลัก

สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ

    อิสราเอลมีระบบการตลาดที่มีเทคโนโลยี่ก้าวหน้ามาก  และรัฐบาลให้การสนับสนุนเอกชนในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ    สินค้านำเข้าที่สำคัญคือน้ำมันดิบ  ข้าวสาลี  วัตถุดิบต่าง ๆ  และอุปกรณ์ทางการทหาร    ถึงแม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัด อิสราเอลได้มีการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผลิตภัณฑ์การเกษตร (ยกเว้นข้าวสาลี) สามารถเลี้ยงประเทศได้ และเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศอีกด้วย

    สำนักงานสถิติแห่งชาติอิสราเอลรายงานผลการสำรวจเมื่อเดือนมีนาคม 2550  ว่าในปี 2549ประชากรชาวอิสราเอลมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ  7,491  เชคเกล     หรือประมาณเดือนละ 63,673.5 บาท   ( 1 เชคเกล เท่ากับ  8.50 บาท โดยประมาณ )   สำหรับชาวปาเลสไตน์ซึ่งมีประมาณ 13,000  คน ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงานในประเทศอิสราเอล และแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมาย  มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ  4,226  เชคเกล   

    ในปี 2549   ประเทศอิสราเอลมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  4.5 %  และมีรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว  88,300  เชคเกล  ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา  2.7 %   สำหรับรายได้ประชาชาติ ( per capita income )คือ  18,000  เหรียญสหรัฐ

 

7638
TOP