Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.แรงงาน ส่งสารถึงผู้ใช้แรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2564

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“The THAI RICE…MY MENU Campaign”

ทางการอิสราเอลขยายเวลาปิดน่านฟ้าอิสราเอล

มาตรการปิดท่าอากาศยานนานาชาติเบน กูเรียน

คู่มือสิทธิแรงงานต่างชาติในประเทศอิสราเอล

TOP