Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Zikim

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Noam

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Yinon

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Yesod Hamaala

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Revaya

ข่าวประชาสัมพันธ์กงสุลสัญจร ปี 2557 – 2558

สถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศอิสราเอล

เครือข่ายสังคม (เฟซบุค) สำหรับคนไทยในอิสราเอล

TOP