Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าว

การตรวจเยี่ยมคนงานไทยทางตอนใต้ของกรุงเทลอาวีฟ

ฝ่ายแรงงานตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่โมชาฟซอฟิต ประเทศอิสราเอล

แรงงานไทยที่คิบบุตส์เน็คบา ประเทศอิสราเอล

แรงงานไทยที่คิบบุตส์เคฟาร์ ซีออน ประเทศอิสราเอล

แรงงานไทยที่โมชาฟซาหริด ประเทศอิสราเอล

แรงงานไทยที่โมชาฟโอเฟอร์ ประเทศอิสราเอล

กิจการเลี้ยงปลาและทำสวนอินทผาลัมในอิสราเอล

ระบบการจ่ายน้ำในแปลงเกษตรของอิสราเอล

TOP