Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศ

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในประเทศอิสราเอล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประกาศเตือนคนไทยในอิสราเอล

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประจำปี พ.ศ. 2566

TOP