Skip to main content

หน้าหลัก

เงื่อนไขการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนจากบริษัทจัดหางานอิสราเอล (ในกรณีที่กลับประเทศไทยเป็นการถาวร)

               แรงงานไทยที่มาทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (TIC) ในกรณีที่กลับประเทศไทยเป็นการถาวร หากทำงานที่อิสราเอลไม่ถึง 36 เดือน สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนคืน จากบริษัทจัดหางาน โดยยื่นขอเงินคืนฯ ภายใน 30 วัน ที่โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (TIC) กรุงเทพมานคร หลังจากเดินทางกลับประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

 


153
TOP