Skip to main content

หน้าหลัก

สิ่งสำคัญที่แรงงานไทยควรทราบในการโอนเงินกลับไปยังประเทศไทย

          การโอนเงินส่งกลับไปยังประเทศไทยจากอิสราเอลมีช่องทางการโอนเงินหลายช่องทาง ก่อนดำเนินการโอนเงินแรงงานไทยควรตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการโอน ความเร็วในการโอน ความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้บริการ


1460
TOP