Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟร่วมกับกรมการแพทย์ นำคณะแพทย์และพยาบาลตรวจสุขภาพแรงงานไทยอิสราเอลระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2560

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำคณะแพทย์และพยาบาลเดินทางตรวจสุขภาพแรงงานไทยอิสราเอลระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2560 ให้แก่แรงงานไทยในอิสราเอล การให้บริการของคณะแพทย์ประกอบด้วยการตรวจวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจ โดยมีแพทย์อายุรกรรมมาปฏิบัติหน้าที่ 2 นาย จิตแพทย์ 1 นาย พยาบาลวิชาชีพ 3 นาย ซึ่งหลังจาการตรวจและพบแพทย์แล้วแรงงานจะได้รับยาที่แพทย์นำมาจากประเทศไทย อาทิ ยาลดความดัน ยาแก้อักเสบ ยาแก้แพ้ และยาทาภายนอก เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายแรงงานฯ จัดทำแผนการออกให้บริการตรวจสุขภาพใน 6 โมชาฟให้ครอบคลุมพื้นที่อิสราเอลประกอบด้วย (1) โมชาฟ Beit Yitzhak อยู่ทางภาคกลางตอนเหนือของอิสราเอล มีแรงงานไทยมารับบริการจำนวน 38 คน (2) โมชาฟ Ein Tamar อยู่ทางภาคใต้ของอิสราเอล มีแรงงานไทยมารับบริการจำนวน 33 คน (3) โมชาฟ Yesod Hamaala อยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 41 คน (4) โมชาฟ Tikuma อยู่ทางภาคใต้ของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 53 คน (5) โมชาฟ Ein Habesor อยู่ทางภาคใต้ของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 35 คน และ (6) โมชาฟ Sde Nitsan อยู่ภาคใต้ตอนกลางของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 63 คน รวมการออกตรวจสุขภาพและให้บริการด้านสุขภาพประจำปี 2560 มีแรงงานไทยในอิสราเอลมารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 263 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


326
TOP