Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานอิสราเอลแก้ไขปัญหาการจ้างแรงงานไทยในโมชาฟอาคิตูฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓  ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปแก้ไขปัญหาการจ้างแรงงานไทยในโมชาฟอาคิตูฟร่วมกับฝ่ายบริหารของโมชาฟ และตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในโอกาสเดียวกัน

นายจ้างในโมชาฟอาคิตูฟมีการจ้างแรงงานไทยเพื่อทำงานในภาคเกษตรกรรมจำนวน ๔๐๘ คน ซึ่งนับว่าเป็นโมชาฟที่มีการจ้างแรงงานไทยมากเมื่อเทียบกับโมชาฟอื่นๆ ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีการจ้างประมาณ ๒๐๐-๒๕๐ คนและในการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของโมชาฟ ทำให้ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจ้างแรงงานไทย อาทิเช่น ปัญหาการไม่รักษาความสะอาด การดื่มสุรามากจนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ  การหยุดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า การค้างจ่ายร้านค้าในโมชาฟ เล่นการพนัน  เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หลบหนีจากนายจ้างเมื่อใกล้ครบกำหนดที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยตามวีซ่า(๖๓ เดือน)  เป็นต้น

ในเวลาต่อมาฝ่ายแรงงานจึงได้ประชุมร่วมกับตัวแทนคนงานไทยจากนายจ้างทั้งหมดประมาณ ๒๐ คนเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากฝ่ายคนงาน และรับทราบปัญหาที่คนงานประสบจากการทำงานในโมชาฟดังกล่าวด้วย พบว่าแรงงานไทยไม่ปฏิเสธปัญหาตามที่นายจ้างกล่าวอ้าง จึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา เช่น การจัดเวรรักษาความสะอาด เป็นต้น ขณะเดียวกันคนงานได้แจ้งปัญหาที่ประสบจากการทำงาน เช่น ที่พักอาศัยแออัด การไม่ได้รับหลักฐานการจ่ายเงินเดือนและหลักฐานการส่งเงินกลับประเทศ เป็นต้น ฝ่ายแรงงานจึงนำปัญหาดังกล่าวแจ้งให้ฝ่ายบริหารโมชาฟรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วน โอกาสนี้ฝ่ายแรงงานได้เข้าตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของคนงานในโมชาฟ  พบว่า นายจ้างจัดที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ดีพอประมาณ แต่คนงานยังขาดการดูแลสุขอนามัยที่ดี ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากความเหนื่อยล้าที่ตรากตรำทำงานหนักในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่างไรก็ดีฝ่ายแรงงานจะได้ตรวจติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป


709
TOP