Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศคณะทำงานอำนวยการจัดเตรียมสถานที่กักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ

ประกาศคณะทำงานอำนวยการจัดเตรียมสถานที่กักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ

เรื่อง กำหนดรายชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


432
TOP