Skip to main content

หน้าหลัก

คนงานไทยที่โมชาฟ ซาเด ทรูโมท ถูกนายจ้างโกงค่าแรง

                                 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้รับแจ้งว่าคนงานไทยที่โมชาฟซาเด ทรูโมท ( Sde Trumot) ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างเป็นเวลานาน
                                  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้รับแจ้งจากคนงานไทย ๒ คน ที่ทำงานในโมชาฟซาเด ทรูโมท ( Sde Trumot) คือ นายณรงค์ นามโสภา และ นางธนันดา เชื้อดี ว่า ถูกนายเดวิท คิมมาร์( David Kimar) นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินรายละ ๑๑๐,๔๒๒ บาท รวมเป็นค่าจ้างค้างจ่ายทั้งสิ้น ๒๒๐,๘๔๔ บาท ดังนั้น เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ปรากฏว่านายเดวิท คิมมาร์ ไม่ให้ความร่วมมือในการพบเพื่อเจรจาแก้ไขปัญหา แต่กลับให้บุคคลอื่นมาพบเจ้าหน้าที่และไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น ใบบันทึกเวลาการทำงานของลูกจ้าง และหลักฐานการจ่ายเงินเดือน ตลอดจนหลักฐานจำเป็นอื่นๆ พร้อมทั้งแจ้งไม่ให้คนงานพักอาศัยอยู่ต่อไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานจึงจำเป็นต้องรีบจัดหาที่พักแห่งใหม่แก่คนงานและแจ้งบริษัทจัดหางานเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่จำเป็นต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายแรงงานจะได้ส่งเรื่องให้ทนายดำเนินการฟ้องร้องนายเดวิท คิมมาร์ เพื่อเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่ายและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่คนงานพึงจะได้รับจากนายจ้างด้วย

525
TOP