Skip to main content

หน้าหลัก

ข้อผูกพันที่แรงงานต่างชาติที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

          ผู้สมัครไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล เมื่อได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อผูกพันของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (B/1) ภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ของสำนักประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอล และลงนามยืนยันยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันตามที่กำหนด ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์

 

 


1820
TOP