Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประท้วงหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2557 ทำให้คนงาน ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลได้

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้รับโทรสารจากกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ส่งสำเนาหนังสือของ Foreign Service Workers’Association แจ้งว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลได้หยุดงานประท้วง โดยหยุดการให้บริการในส่วนงานพิธีการและงานกงสุล (Protocal and Consular Services) แก่แรงงานต่างชาติ เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติหรือนักการทูต โดยการหยุดงานประท้วงครั้งนี้ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะยุติลงเมื่อใด ซึ่งจะเป็นผลให้คนงานที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลได้ตามกำหนด


102
TOP