Skip to main content

หน้าหลัก

กรณีแรงงานไทยที่ทำงานในรัฐอิสราเอล ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานของรัฐอิสราเอล สามารถติดต่อศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สำหรับแรงงานต่างชาติ ของศูนย์เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ (CIMI) ประเทศอิสราเอล ทางโทรศัพท์หมายเลข 1-700-707-889

TOP