Skip to main content

หน้าหลัก

แนวปฏิบัติสำหรับแรงงานเพื่อเอาตัวรอดเมื่อได้รับการเตือนภัยจรวด จัดทำโดย PIBA และ CIMI

          สำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอล (Population and Immigration Authority – PIBA) และศูนย์เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ (Center for International Migration and Integration – CIMI) ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับแรงงานเพื่อความปลอดภัยเมื่อได้รับการเตือนภัยจรวดเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการเอาตัวรอดของแรงงานไทยเมื่อได้รับการเตือนภัย โดยให้เดินทางไปยังห้องที่มีการป้องกันที่ได้มาตรฐาน ภายในเวลาที่กำหนด และปฏิบัติตามแนวทางเมื่ออยู่ในอาคาร อยู่นอกอาคาร หรืออยู่ในพาหนะ โดยต้องอยู่ในพื้นที่ป้องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที


487
TOP