Skip to main content

หน้าหลัก

รัฐบาลอิสราเอลประกาศขยายการปิดท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียน จนถึงวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

TOP