Skip to main content

หน้าหลัก

รมว.แรงงาน และผู้บริหารระดับสูงฯ เยี่ยมชมงานรับฟังรูปแบบการจัดงานและการสาธิตสปาไทย

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และผู้บริหารระดับสูงฯ เยี่ยมชมงาน รับฟังรูปแบบการจัดงานและการสาธิตสปาไทย  และให้นโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้เกียรติเข้ารับการสาธิตสปาไทยซึ่งเป็นการบูรณาการงานของฝ่ายแรงงานฯ เบอร์ลิน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน


515
TOP