Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน สอท กรุงเทลอาวีฟลงพื้นที่ประเมินศักยภาพและความพร้อมแรงงานเกษตรไทยในอิสราเอล

วันที่ 17 – 20 กันยายน 2561 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพและความพร้อมแรงงานเกษตรไทยในอิสราเอลเพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start Up และเตรียมความพร้อมเพื่อกลับไปเป็น Smart Farmer เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตามโครงการเตรียมความพร้อมแรงงานคืนถิ่นต้นแบบเพื่อเป็นเกษตรกรไทย 4.0 ซึ่งเป็นโครงการฯภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายแรงงานฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ธ.ก.ส.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


201
TOP