Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Noam

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ  โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยร่วมกับหน่วยงานประชากรและตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยอิสราเอล (PIBA) ที่ Moshav Noam อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล  พบว่า นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างไม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่มีการให้สลิปเงินเดือน ในส่วนของการสภาพที่พัก พบว่า ห้องพักและห้องครัวอยู่ในสภาพดีและสะอาด เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิงจึงมีการรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างดี ส่วนของห้องน้ำมีสภาพไม่เหมาะสมต้องปรับปรุงและเพิ่มจำนวนห้องน้ำ นายจ้างรับปากจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

 

   

 

 

 


1112
TOP