Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Yinon

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ  โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยร่วมกับหน่วยงานประชากรและตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยอิสราเอล (PIBA) ที่ Moshav Yinon อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล พบว่า ค่าจ้างไม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ นายจ้างไม่ให้สลิปเงินเดือน และทำงานไม่มีวันหยุด  ทั้งนี้ ฝ่ายแรงงานยังพบว่าแรงงานปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีในฟาร์ม จึงกำชับให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีให้แก่แรงงานให้เหมาะสมด้วย ในส่วนของการตรวจสภาพที่พัก พบว่า ที่พักอยู่ในสภาพดี ห้องนอนเป็นสัดส่วน สะอาดถูกสุขลักษณะ ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทั้งนี้นายจ้างได้ขอให้ฝ่ายแรงงานกำชับแรงงานให้รักษาความสะอาดที่พักโดยเฉพาะห้องครัว 

 

    

 

    

 

    

 

  

 


1089
TOP