Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ เยี่ยมเยียนและให้ความรู้แรงงานไทยที่เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้เยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน จัดโดย Israel Institute for Safety and Hygiene โดยได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาของทั้งแรงงานและนายจ้าง การปฏิบัติืตามกฎหมายท้องถิ่นอิสราเอล การรณรงค์ให้ลดละเลิกยาเสพติด นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มุ่งให้แรงงานไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา ธงชาติไทยและธงตราสัญญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ 10 แก่แรงงานไทยเพื่อนำไปประดับบรเวณที่พักด้วย


977
TOP