Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Yesod Hamaala

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ  โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยร่วมกับหน่วยงานประชากรและตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยอิสราเอล (PIBA) ที่Moshav Yesod Hamaala พบว่า นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างไม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และสภาพที่พักไม่เหมาะสมและไม่ถูกสุขลักษณะ จึงสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายทั้งหมดและปรับปรุงที่พักให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม


967
TOP