Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเทลอาวีฟร่วมกับกรมการแพทย์ นำคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเลิดสิน ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแรงงานไทยอิสราเอล

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเทลอาวีฟร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 11 คน เดินทางออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแรงงานไทยอิสราเอลระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2562 การให้บริการของคณะแพทย์ประกอบด้วยการตรวจวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจ และตรวจคัดกรองหากลุ่มเสี่ยงจากภาวะไหลตาย ทั้งนี้ ฝ่ายแรงงานฯ จัดทำแผนการออกให้บริการตรวจสุขภาพใน 5 โมชาฟ/คิบบุตส์ให้ครอบคลุมพื้นที่อิสราเอลประกอบด้วย (1) คิบบุตส์ Matzuba อยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอล มีแรงงานไทยมารับบริการจำนวน 65 คน (2) โมชาฟ Nativ Haasara อยู่ทางภาคใต้ของอิสราเอล มีแรงงานไทยมารับบริการจำนวน 34 คน (3) โมชาฟ Yesha อยู่ทางภาคใต้ของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 63 คน (4) โมชาฟ Hatzeva อยู่ทางภาคใต้ของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 73 คน และ (5) โมชาฟ Bnei Atarot อยู่ทางภาคกลางของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 25 คน รวมการออกตรวจสุขภาพและให้บริการด้านสุขภาพรอบที่ 2/2562  มีแรงงานไทยในอิสราเอลมารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 259 คน


182
TOP