Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ให้การต้อนรับแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานภาคเกษตรที่รัฐอิสราเอล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียน

          เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียน รัฐอิสราเอล เพื่อให้การต้อนรับแรงงานไทยภาคเกษตรที่เดินทางมาถึงรัฐอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.55 น. ด้วยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY598 จำนวน 115 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานหญิง จำนวน 49 คน โดยขอให้ตั้งใจทำงาน และกำชับให้แรงงานไทยปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐอิสราเอลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการล่าสัตว์สงวนซึ่งประเภทของสัตว์สงวนบางชนิดจะแตกต่างจากของประเทศไทย หลีกเลี่ยงการเล่นการพนันและการใช้ยาเสพติด อย่าหลบหนีนายจ้าง จนเป็นเหตุให้มีสถานะการเข้าเมืองผิดกฎหมาย และอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมทั้ง อาจถูกเนรเทศกลับเมืองไทยได้ และหากมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือที่จำเป็นเร่งด่วนให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายแรงงานฯ ได้ตลอดเวลา


2129
TOP