Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ หารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแรงงานไทยภาคเกษตรที่เดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล ร่วมกับบริษัทจัดหางานในรัฐอิสราเอล

     เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ เดินทางไปยังโรงแรม Jerusalem Gold เพื่อร่วมประชุมหารือสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ร่วมกับผู้บริหารบริษัทจัดหางาน 2 แห่ง คือ นาย Peleg Amar ผู้บริหารบริษัท E.F.I Foreign Workers Meditation in Agriculture Ltd. และนาง Enaf Dekel ผู้บริหารบริษัท A Oren and Alon Ltd. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัญหาสำคัญที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นในกลุ่มแรงงานไทย คือ ปัญหายาเสพติด ซึ่งแรงงานไทยเป็นทั้งผู้เสพ ผู้ส่งยา พ่อค้าคนกลาง ผู้ขาย และผู้นำเข้ายาเสพติด และเห็นควรให้มีการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกแรงงานไทยที่ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งในฐานะผู้ขาย และผู้เสพ พร้อมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยและรัฐอิสราเอล

 


14
TOP