Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง ขอให้แรงงานที่ทำงานในรัฐอิสราเอลโปรดระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างขอความช่วยเหลือ

ประกาศ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง ขอให้แรงงานที่ทำงานในรัฐอิสราเอลโปรดระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างขอความช่วยเหลือ


173
TOP