Skip to main content

หน้าหลัก

ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Pass

          กรณีแรงงานไทยในอิสราเอลต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Pass สามารถติดต่อฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 09 954 8412 – 13
          หากแรงงานไทยมีปัญหาขัดข้องในการลงทะเบียนทาง Thailand Pass สามารถแจ้งทางอีเมล์ Email: support@tp.consular.go.th

 

 


19
TOP